Photoontour.Com Slide show Darasamuth School
Home > Gallery >Darasmuth
Darasamuth Phuket School
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
     
Back to Darasamuth
กลับหน้าแรกภาพชุดดาราสมุทร
 
5 of 42
     
 
ทุกเช้าที่ใต้อาคารเรียนชั้นประถม ก่อนถึงเวลาเคารพธงชาติ
นักเรียนทุกคนจะนั่งอ่านหนังสือ ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ