_________________________________________________________________________________________________
เอกสารที่กรมป่าไม้ออกให้สำหรับผู้มาพักยังบ้านพักของกรมป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2534 โดย
เข้าพักในบ้านพักชื่อ "ผากล้วยไม้ 1 "  เป็นการจองเข้าพักในวันที่ 1 มกราคม 2535 ซึ่งหลังจากทางรัฐบาลได้มีคำสั่งปิดเขาใหญ่
จึงไม่มีการจองและให้นักท่องเที่ยวเข้าพักอีกต่อไป ปัจจุบันบ้านพักผากล้วยไม้ใช้เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลเขาใหญ่

__________________________________________________________________________________________________
(Back)