photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
   
 
1 of 25
   
 
วัดกู่เต้า ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2156 ใช้เป็นที่บรรจุอัฐิและพระอังคารธาตุ
ของพระเจ้าเม็งชานรธามังดุย ราชวงค์พม่า ซึ่งสิ้นพระชนม์ที่เมืองเชียงใหม่
  Data : Nikon F90 ,lens 28-70 ,slide Kodak E100VS
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved