photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
   
 
3 of 25
   
 
เจดีย์วัดกู่เต้ามีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 5 เข้าใจว่าได้ตกแต่งกระบื้องให้สวยงาม เช่นเดียวกับวัดอรุณฯ
ซึ่งมีการนำกระเบื้องจากเมืองจีนมาประดับตามวัดต่างๆ ในยุคกรุงรัตโกสินทร์ตอนต้น
  Data : Nikon F90 ,lens 75-300 ,slide Kodak E100VS
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved