photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
 
14 of 25
อิทธิพลของศิลปะพม่าที่เห็นอยู่ตามวัดต่างๆทางภาคเหนือ ที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามานานถึง 200 ปี
และคนสมัยก่อนก็นิยมประดับยอดเจดีย์ด้วยแก้วแหวนเงินทองเพื่อความเป็นศิริมงคล
Data : Nikon F90 ,lens 75-300 ,slide Kodak E100VS
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved