photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
   
 
19 of 25
   
 
คนสมัยก่อนจะช่วยกันสร้างพระพุทธรูปเพื่อกราบไหว้บูชากันเอง จึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น สะท้อนถึง
ศิลปะและภูมิปัญญาของคนถิ่นนั้น ต่างจากปัจจุบันที่ใช้วิธีสั่งซื้อพระพุทธรูปจากกรุงเทพ เหมือนซื้อสินค้าทั่วไป
ดังนั้นไม่ว่าจะไปเที่ยวที่วัดไหน ภาคไหน ในประเทศไทย จึงอาจเห็นพระพุทธรูปที่ดูคล้ายกันหมด
  Data : Nikon F90 ,lens 75-300 ,slide Kodak E100VS
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved