photoontour.com Wat Ku Tao Chiang Mai : วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ Home > Gallery > Wat Ku Tao > slide show
   
 
24 of 25
   
 

เจดีย์กู่เต้าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของราชวงค์พม่า พระเจ้าเม็งชานรธามังดุย ซึ่งเคยยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา
แต่ถูกพระนเรศวรตีแตกพ่าย และยอมสวามิภักดิ์ในเวลาต่อมา ทำให้ตัดขาดจากพม่า และไม่อาจกลับคืนปิตุภูมิได้
จนสิ้นพระชนม์ที่เมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2156 พระมหามังชวยเทา ซึ่งเป็นพระอนุชาได้จัดถวายเพลิงพระศพ
และโปรดให้สร้างสถูปเจดีย์กู่เต้าเพื่อบรรจุอัฐิและพระอังคารธาตุ และโปรดให้สร้างวัดขึ้นมาในบริเวณดงก่อใผ่
จึงได้ชื่อว่าวัดเวฬุวันกู่เต้า ซึ่งชาวบ้านจะเรียกสั้นๆว่า วัดกู่เต้า ปัจจุบันมีชื่อเป็นทางการว่า วัดเวฬุวันวนาราม

  Data : Nikon F90 ,lens 75-300 ,slide Kodak E100VS
  photoontour.com  
copyright © 2004 All images www.photoontour.com, All rights reserved