Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 3
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 

รูปปั้นเทพเจ้าแห่งกรีก


รูปปั้นเทพเจ้าแห่งกรีก

รูปปั้นเทพเจ้าแห่งกรีก

รูปปั้นเทพเจ้าแห่งกรีก

รูปปั้นเทพเจ้าแห่งกรีก

ประตู(ทางเรือ)ออกไปเขตพระราชฐานชั้นนอก


 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ