Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 6
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 

พิพิทธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง


พิพิทธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง


พิพิทธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง


พิพิทธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง


ภาพรถม้าพระที่นั่งเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป


เก๋งบุปผาประพาส รัชกาลที่5 ทรงสร้างเพื่อประทับชมดอกไม้


เรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


เรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในเรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในเรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในเรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในเรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในเรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในเรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในเรือนแพทรงบาตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5
 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ