Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
มีลูกก็ต้องอุ้มกระเตงแบบนี้ตลอดทั้งวันกิ่งท้อ นำไปส่งขาย เห็นขับผ่านไปหลายคันแล้วเดินทางไปที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเมืองซาปาที่มองไม่เห็นอะไรเลยแยกข้างหน้าจะเป็นทะเลสาบ(จำได้จากที่เคยมาเมื่อ 8-9 ปีก่อน) แต่วันนี้มองแล้วขาวโพลนไปหมดหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตคงมีสภาพไม่แตกต่างกับที่เห็นนี้ และที่นี่คือซาปาเป็นเมืองที่หนาวสุดของเวียดนาม อดีตคือเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคม
ซาปาอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1600 เมตร ฉายาของเมืองซาปาก็คือ "หลังคาอินโดจีน"
 

 

 3 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : photo482@gmail.com