Home   Outbound Tour   Shanghai Part 10
 
 
Shanghai Tourism : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ซูโจว อู๋ซี่
   
 
 
Visit to Suzhou  :  เซี่ยงไฮ้ตอนที่ 10 : ประตูน้ำโบราณผานเหมินเมืองซูโจว แวะร้านผ้าไหม จากนั้นเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้
 
ภาพมีลิขสิทธิ์
 
ประตูน้ำผาเหมินแห่งนี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของประตูเมือง ทั้งหมดกำแพงได้สร้างเป็น 2 ชั้นมีชั้นนอก,ชั้นใน และขุดคลองไว้รอบๆ
เพื่อว่าถ้าหากศัตรตรูได้บุกผ่านกำแพงเมืองชั้นนอกมาได้

คูคลองมีหลายชั้นใช้ป้องกันศัตรู

เขตเมืองโบราณ และเขตบ้านจัดสรร4
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ