Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 
วันนี้แม่น้ำโขงมีสีแดงแม่น้ำโขงในวันนี้คล้ายกับสีของทะเลสาบโตนเล เมืองเขมรถึงฝั่งไทย อ.เชียงของฝั่งตรงกันข้ามคือเมืองห้วยทราย สปป.ลาวโรงแรมโขงริวอร์ไซด์ ทานข้าวเย็นที่นี่ ออกจากที่นี่ก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพแม้น้ำโขงสีแปลกมากมองข้ามไปยังบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
จบการเดินทางในทริป สิบสองปันนา เมื่อเดือน กรกฏาคมปี 56

       
 
12
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us