Home
Home : Wallpapers : Wallpaper Part 10

  ข้อมูลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยละเอียด    
 
พระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชสมภพและขณะทรงพระเยาว์
พระราชประวัติการศึกษา
พระราชประวัติเสด็จขึ้นครองราชย์
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
พระบรมราชาภิเษก
ทรงผนวช
พระราชกรณียกิจ
พระอัจฉริยภาพ

พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี
พระมหากษัตริย์นักดนตรี
ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์
รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 48 เพลง
 
 
  โหลดฟรีภาพในหลวง ฟรีภาพพระราชินี ภาพพระราชกรณียกิจ
Page 10
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us