Photoontour.Com  
 
 

Free wallpapers โหลดภาพฟรี ภาพวิว ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพในหลวง ภาพพระราชินี ภาพรัชกาลที่ 5
Free e-card ฟรี ภาพสคส. ภาพ ส.ค.ส. ภาพอาหารเหนือ ภาพบรมฉายาลักษณ์ ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ

Home
 
Free wallpapers
Page 1 ภาพวิว ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพไม้ประดับ ภาพทั่วไป ภาพหมีแพนด้า ภาพ ส.ค.ส. ภาพอาหารพื้นเมืองเหนือ
Page 2 ภาพในหลวงในอดีต ภาพฉลองสิราชสมบัติ 60 ปี ภาพในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฏร ภาพในหลวงยังทรงพระเยาว์ ภาพตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
Page 3 ภาพในหลวง ภาพลงนามถวายพระพร ภาพประชาชนที่ศิริราช ภาพในหลวงเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ ภาพพระราชินี
Page 4 ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Page 5 ภาพพระราชินี ภาพสมเด็จพระราชินี ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาพในหลวง ภาพพระพี่นางฯ ภาพพระบรมวงศานุวงศ์
Page 6 ภาพในหลวง ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงภูมิพลอดุยเดช ภาพรัชกาลที่ 9 ภาพพระเจ้าอยู่หัว ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
Page 7 ภาพในหลวง ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระวงศานุวงค์ทุกพระองค์
Page 8 ภาพในหลวงในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 , พระราชดำรัสวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ภาพในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 52
 

ภาพในหลวง ในวันเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง
ในช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 54 (ภาพจากเว็บไซต์สำนักพระราชวัง)

ภาพพระราชินี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ กราฟฟิกภาพในหลวง พระราชินี

ภาพ ส.ค.ส.2554 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพจากโทรทัศน์

ภาพจากโทรทัศน์
ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากปฏิทินปี 2554 ของ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จก.
ภาพจากปฏิทินปี 2554 ของ ธนาคารไทยพาณืชย์

ภาพรัชกาลที่ 5, ภาพในหลวงรัชกาลที่ 5, ภาพ ร.5, ภาพพระพุทธเจ้าหลวง, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,ภาพกษัตริย์
ประวัติรัชกาลที่ 5